Velkommen til rokuku

Godt Nytår! 

Næste arrangement:

 


Skaldyrsdag den 17. og 18. februar 2022. 

 

 

En ny begyndelse.

En ny begyndelse, eller rettere en genoptaget fortsættelse. Rømø Kunst og Kulturforening er på banen igen. Bestyrelsen har holdt møde, for første gang i lang tid. Vi lagde et program for efteråret. Efteråret, fordi vi synes at vi skulle lidt længere frem for at være nogenlunde sikker på, at samfundet er åbent for kulturelle oplevelser.

Men vore værksteder starter op, nogle er startet, allerede nu.

Læsekredsen har holdt deres første møde. Her læses og samtales om valgt litteratur. Det foregår i Præstegården.

Værkstedet er i gang. Hver tirsdag formiddag, er der folk, som mødes for at skabe, i værkstedet i Medborgerhuset.

Filteværkstedet er ved at lægge an til at starte op i Medborgerhuset.

Male værkstedet arbejder hver torsdag formiddag i atelieret i Medborgerhuset.

Er du interesseret i at deltage i en af aktiviteterne, kan du henvende dig til Jacques Thierry på 23366861 eller thierry@bbsyd.dk , så sender jeg dig videre til rette vedkommende. Vores grupper er selvstyrende.

 


Referat af Generalforsamlingen 2021. 

Indledningsvis bød formanden alle deltagere, 17 ialt, velkommen. Særlig velkomst til de to politikere Palle Gravensgaard og Claus Cornelsen, der med meget kort varsel havde givet tilsagn om at møde op.

Efter en udtømmende opregning af foreningens aktiviteter siden stiftelsen i 2013 fik Claus og Palle ordet med henblik på, hvad de syntes er vigtigt for Rømø som en udkant af Tønder kommune. Det refereres ikke her.

 

Protokol

1.

Formanden, der også var valgt til ordstyrer konstaterede at generalforsamlingen med indbydelse fra den 03.09.2021 var lovlig indkaldt og dermed lovlig.

Pga. Corona var der stort set intet foregået. Værkstederne har arbejdet ok, læsekredsen med Rigmor har været aktiv. Udflugten til NordArt i Rendsborg sidste uge var igen en god oplevelse. De faste programpunkter, som bestyrelsen har besluttet: ture, værksteder, ture til atelierer i omegnen, PopUp, skaldyrsdag, fortsættes der med.

Der har været afholdt møder mellem Styregruppen,lokalrådet, på den ene side og kulturforvaltningen,på den anden side, mhp hjælp til medborgerhuset, så det bliver overkommeligt for de frivillige kræfter og kommunen, økonomisk, at bevare Medborgerhuset fremover i sin nuværende form.. Jacques kom med et behersketpositivt syn på rekruttering til og generationsskiftet til Medborgerhuset..

Beretningen godkendtes uden modstemmer

2.

Årsregnskabet med beholdninger 12460,97 kr (kunst og kultur), 34352,67 kr (K&K rytmisk musik) og 33459,37 (billedparken) = ialt 80.237,01 kr + vekselpenge 4047,61 kr. Total 84.320,62 kr. blev fremlagt af Chieko. Jævnfør bilag.

Beretningen godkendtes uden modstemmer

3.

Kontingent uændret på 150,- kr årligt med skæringsdato 01.01. blev godkendt enstemmigt.

4.

Bestyrelsen foreslår at udnævne Yrsa Kristensen til æresmedlem. Godkendt.

Samtalen kom ind på følgende ideer og forslag: skal vi lave en lokalt funderet skulpturpark? Udflugt til Kiel 1 eller 2 dage? Tur til Hamburg? København/Sjælland – Yoko Keller? På musiksiden: oprette en sanggruppe? Tur til Slesvig? Tur til Varde? Keramikaktiviteter??

Foreningen vil gerne se, hvad der er muligt, evt i samarbejde med kirken og Musikforeningen, og arrangere det.

5.

Bestyrelsen: alle 3 blev genvalgt med akklamation

Suppleanter til bestyrelsen: begge to blev genvalgt med akklamation

 

6.

Günther genvalgtes som revisor og Else Thierry som revisorsuppleant. Begge enstemmigt.

 

7.

Det anmærkedes, at asfaltbelægningen i indkørslen og på skolegården er i en utilfredsstillende forfatning. Styregruppener i gang med det i kommunen.

 

 

Referat: Harald Piepgras   24.09.2021

 

Formandens beretning 2021
 

Generalforsamling den 20. september kl. 19.00.

 
Der er gået et år siden vi holdt den sidste ”ulovlige” Generalforsamling. Jeg må sige, det har været overskueligt, at være formand. Der er stort set intet foregået i det forgangne år. Det har ikke været med vores gode vilje, men viljer fra andre, Mette og Corona, to hver på deres hold. Det ser heldigvis ud til, at Mette vandt. Så nu ser vi frem ad.
Lidt er der dog sket. Vores værksteder har fungeret lidt til og fra. Værkstedet har været åbent af og til, læsekredsen har været aktiv, drevet af Rigmor, maleværkstedt har delvis været beboet.
Men nu åbner også vores verden sig mere og mere.
Vi startede sæsonen med en tur til NordArt. Et lille sluttet selskab drog på vores årlige tur til dette spændende udstillingssted. I år med vægten lagt på Kaukasus og Østeuropa, men med hele verden repræsenteret. En god udflugt, der blev afsluttet med et godt måltid ved Kielerkanalen. Turen vel forberedt og gennemført af Harald.
Jeg synes, at kunne mærke, at det kræver en særlig indsats, at få kulturen op i gear efter den lange nedlukning, men jeg har tillid til, at det nok skal lykkes.
Jeg kan konstatere, at der kommet gang i vores søsterforeninger, på øen.
Tilbuddene er mange og som jeg ser det, bliver vi mere og mere en kunstforening med faste programpunkter. Vores værksteder, vores besøg på kunstmuseer og hos kunstnere, vores kulturrejser og ikke mindst vores POP UP. For ikke at glemme Skaldyrsdagen.
Hvilket bringer mig frem til det der har fyldt en del, det sidste års tid, truslen om at nedrive dele af Medborgerhuset.
Beslutningen er udskudt til 2023, hvilket vi har god tid til, at finde en god løsning.
Vi er i god kontakt med vores lokale politikere, som jeg oplever er på vores side og har god kontakt til det politiske system i Tønder kommune.
Lige nu arbejder Lolkalrådets bestyrelse, Styregruppen og repræsentanter for beredskabet, sammen med Tønder Kommunes Kulturforvaltningen, med at finde løsninger inden for fritidsloven og løsninger der kan være til fordel for Medborgerhuset.
Vi er opmærksomme på, at den løsning der findes, skal være overkommelig for de frivillige kræfter der er til rådighed.
Vi er opmærksomme på, at vi har et problem med rekrutteringen og generationsskiftet. Noget vi vil arbejde på.
Jeg er forsigtig optimist.
Foreningen har købt en aktie i et kunstværk, opsat i Gilleleje. Tanken er at vi vil besøge værket engang til foråret.

Se under Fortaellingen.

 


 
 

 
Rokuku! Rømø Kunst og Kulturforening! Her vil foreningens aktiviteter blive præsenteret! En hjemmeside der skal fortælle foreningens historie! Hvis der ikke sker noget på hjemmesiden, sker der ikke noget i foreningen!
Vil du være medlem af foreningen er det muligt. Det koster 150 kr. om året. Du skriver en mail til mail@rokuku.dk, så vil svaret komme hurtigt. Udmeldelse kan ske når medlemmet ønsker det. Der returneres ikke kontingent. Læs mere her
Rømø kunst & kultur forening
Klitvej 9
DK-6792 Rømø
Skriv til os