Velkommen til rokuku

Næste arrangement:

POP UP i Medborgerhuset. 13. til 22. april.

Udflugt til Kvium-udstilling på Museum Holmen den 9. maj kl. 13.00.


 Den 15. maj kl. 19.00 får vi besøg af forfatteren Karsten Skov. Forfatteren til "Knacker", som er forlægget til filmen "I Krig og Kærlighed."

 

Referat  generalforsamling i RoKuKu den 20.02.2018 kl. 19:45 på skolen

Se formandens beretning under Plan 2019

dagsorden                                                                   referat

 

1.      fernisering af Poul Langebæks billeder

 

Kl. 18:30 kunne en afslappet formand byde ca. 15 fremmødte velkommen til ferniseringen af Poul Langebæks billeder.

4 stk, som hænger i indgangsområdet på skolen. Russisk champagne med tilhørende knas og en veloplagt indledning ved formanden gjorde denne del til en god optakt til generalforsamlingen.

 

2.      Turistchefen for Tønder/Rømø Turistforening.

 

 

Kl 19:00. Turistchef Kenneth Madsen leverede en spændende oversigt over aktiviteter og tiltag oppe fra ”snedkeriet”. Med gode tilbud om samarbejde, som bestyrelsen vil tage stilling til.

 

3.      Generalforsamling i Rømø Kunst-og-Kulturforening 

 

 

 

Jacques byder velkommen til generalforsamlingen. Der synges nr. 13 fra Rømø-sangbogen, en sang af Søren Vibe.

Rigmor Petersen vælges til dirigent, Harald Piepgras til referent.

Rigmor kunne konstatere generalforsamlingens lovlighed, idet indkaldelsen var gået ud til medlemmerne den 05.03.2019.

 

1.      formandens beretning

 

Formanden berettede om årets aktiviteter, fra litteratur til snaps. Der er pt. ca 60 medlemmer, heraf godt halvdelen bosiddende på Rømø. Bestyrelsen består af 3 øboere og 2 sommerhusboere.

Foreningen har en del selvstyrende aktiviteter, bestyrelsen støtter efter evne og hører gerne om nye ideer og tiltag.

3 principper: 1. besøge en lokal kunstner hvert år, 2. besøge et lokalt kunstmuseum hvert år og 3. besøg på NordArt i Rendsborg.

Ture: sidst i Hamborg (2-dages-tur) med udstilling ´68 og besøg på Cotton Club; plan: Yoko Keller-mobiler i Gilleleje.

POP UP: faste tider i løbet af året, møde med udstillerne den 25.03.

Buddy Holly i Tørdokken en succes; når de sidste lovede sponsorpenge er kommet ind, vil der ikke være underskud på projektet.

Østerstur nytårsmenu og lakolk historiske spor.

Der er aftalt et samarbejde med menighedsrådet bl. a. omkring grundlovsmødet i præstegården.

Påtænkt er besøg af kunstnerkolonier, fx. Worpswede og Skagen.

Suppleant Gabriele Wales Due deltager i bestyrelses­møderne.

 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer. Beretningen blev enstemmigt godkendt

 

2.      Regnskab  

 

 

Kassereren kunne fremlægge velafbancerede regnskab, både for foreningen og for K&K Rytmisk Musik og for K&K Billedparken. Regnskaberne blev uddelt til de fremmødte og vedlægges protokollen.

En udgift på vedligeholdelse af billedparken skyldes, at en side med oplysninger om arkivet var blevet uaktuel og blev erstattet.

Foreningen fremviste et driftsoverskud på 319,45 Kr.

Revisorerne havde ingen indvendinger og kassererens beretning godkendtes enstemmigt.

 

3.      Fastsættelse af kontingent.

 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 120 kr/år.

Generalforsamlingen godkendte dette enstemmigt.

 

4.      Behandling af indkomne forslag.

 

 

Bestyrelsen foreslår, at at budget- og regnskabsåret ændres fra ”generalforsamling til generalforsamling” til ”kalenderåret”, fra 1.1. til 31.12.

Forslaget godkendtes uden modstemmer.

 

5.      Valg til bestyrelsen

 

 

 

På valg var Chieko Petersen og Rigmor Petersen. Begge ville gerne tage imod genvalg. Da der ikke var andre forslag, blev begge valgt med akklamation

Som suppleanter genvalgtes Gabriele Wales Due og Birthe Riis Bach

 

6.      valg af revisor

 

Günther Lützen genvalgtes som revisor og Else Thierry som revisorsuppleant.

 

7.      evt. 

 

 

Generalforsamlingen bakker op om ideen vedr. medlemsskab i Rømø/Tønder Turistforening

 

 

Konstituering: formand: Jacques; kasserer: Chieko; referent/protokolfører: Gitte; Gabriele er 1. suppleant.


 


 
 

 
Rokuku! Rømø Kunst og Kulturforening! Her vil foreningens aktiviteter blive præsenteret! En hjemmeside der skal fortælle foreningens historie! Hvis der ikke sker noget på hjemmesiden, sker der ikke noget i foreningen!
Vil du være medlem af foreningen er det muligt. Det koster 120 kr. om året. Du skriver en mail til mail@rokuku.dk, så vil svaret komme hurtigt. Udmeldelse kan ske når medlemmet ønsker det. Der returneres ikke kontingent. Læs mere her
Rømø kunst & kultur forening
Klitvej 9
DK-6792 Rømø
Skriv til os